Resum de la legislació espanyola sobre la donació d’òvuls

Resum de la legislació espanyola sobre la donació d’òvuls

A més del Reial decret 412/96 sobre els protocols obligatoris d’estudi dels donants, la Llei 14/2006 de 26 de maig sobre Tècniques de Reproducció Assistida tracta també alguns punts del nostre interès:

Receptora

A Espanya, tota dona major de 18 anys i amb plena capacitat d’obrar podrà ser receptora o usuària de les Tècniques de Reproducció Assistida regulades per la llei, sempre que hagi prestat el seu consentiment escrit. La dona podrà ser usuària o receptora d’aquestes tècniques amb independència del seu estat civil i orientació sexual (Art.6.1). Si la dona estigués casada es precisarà també el consentiment del marit, tret que estiguessin separats legalment o de fet i així consti de forma fefaent (Art.6.3.).

Donant

L’elecció de la donant és responsabilitat de l’equip mèdic, tal com especifica l’Art.6.4. En cap cas podrà seleccionar-se el donant a petició dels pacients. S’haurà de garantir que la donant té la màxima similitud fenotípica i immunològica i les màximes possibilitats de compatibilitat amb la dona receptora, així com l’anonimat de la donació.

Crioconservació

L’art. 11.1 de la llei actual 14/2006 estableix que el semen es podrà crioconservar-se en bancs de gàmetes autoritzats durant la vida de l’home de qui procedeix. La utilització d’ovòcits i teixit ovàric crioconservats, d’altra banda, requerirà l’autorització prèvia de l’autoritat sanitària corresponent. Els preeembrions sobrants d’una FIV que no siguin transferits a la dona en el cicle podran ser crioconservats en bancs autoritzats i la seva crioconservació podrà perllongar-se fins al moment en què els responsables mèdics considerin que la receptora no reuneix els requisits clínicament adequats per a la pràctica de la tècnica de reproducció assistida. L’Art.11.4 estableix quatre destinacions possibles pels preembriones crioconservats: la seva utilització per la pròpia dona o parella, la donació amb finalitats reproductives, la donació amb finalitats d’investigació o el cessament de la seva conservació sense una altra utilització. Cada dos anys, com a mínim, es sol·licitarà a la dona o parella progenitora la renovació o modificació del consentiment sobre la destinació dels preembriones crioconservats (Art.11.6).

Tens un dubte que no pot esperar?

Demana cita amb el nostre equip o pregunta als nostres experts.

Demana cita
Pregunta als experts

Tens un dubte que no pot esperar?

Demana cita amb el nostre equip o pregunta als nostres experts.

Demana cita
Pregunta als experts

Preguntes relacionades:

A Eugin continuem al teu costat

LA TEVA PRIMERA VISITA MÈDICA DES DE CASA