REVISIÓ MÈDICA
Després de la primera entrevista, el metge continua realitzant una revisió mèdica exhaustiva que està dirigida a verificar el bon estat de salut de la donant, a més de realitzar una revisió ginecològica a consciència i descartar la presència de malalties de transmissió sexual. Per a aquesta finalitat, es realitzen les següents proves mèdiques:

  • Analítica general, funció hepàtica, renal i de la coagulació.
  • Estudi de serologies per a descartar malalties de transmissió sexual. Les serologies s’adapten a les característiques de les donants.
  • Citologia triple i cultius urogenitals per a descartar malalties de transmissió sexual.
  • Ecografia ginecològica i exploració mamària.
  • Estudi d’hemoglobulines anormals que detecten possibles portadores d’anèmies hereditàries.

EL MATCHING (o assignació de donant)
Espanya té una gran tradició en donació d’òrgans. A aquesta cultura, arrelada al país des de fa més de 20 anys, s’ha d’afegir que Catalunya és una regió que, per les peculiaritats de la seva història, compta amb habitants que procedeixen de diversos orígens. Tot això, afegit amb el caràcter cosmopolita de Barcelona, facilita a EUGIN la tasca d’assignar la donant idònia a cada pacient; és a dir, la disponibilitat de donants amb característiques físiques poc freqüents és una possibilitat en el nostre entorn.

El nostre equip fa servir un sofisticat sistema en el que les històries clíniques de cadascuna de les donants inclouen fotografies, dades antropomètriques i grup sanguini. D’aquesta manera podem dur a terme una assignació personalitzada i detallada entre donant i receptora, basada fonamentalment en les seves característiques físiques. Li donem una especial prioritat a aquesta semblança entre la donant i la receptora i/o la seva parella, si és que en té. Sempre que sigui possible, encara que no té rellevància mèdica a la majoria dels casos, assignem una donant amb el grup sanguini concordant. La “concordança o compatibilitat de grup sanguini” no vol dir “igualtat de grup sanguini”. Es consideren grups sanguinis concordants tots aquells grups que puguin ser possibles, des d’un punt de vista biològic, després de combinar dos grups sanguinis diferents.

Ni la donant ni la receptora coneixeran mútuament les seves identitats. A Espanya, per llei, la donació és anònima.

Com seleccionem les nostres donants?
Característiques
La Llei
LA LLEI

La donació d’òvuls està regulada per la Llei 14/2006 del 26 de maig sobre tècniques de Reproducció Humana Assistida i pel Reial Decret 1301/2006, que estableixen que la donació de gàmetes a Espanya és voluntària, anònima i altruista.

Aquest text legal també preveu una compensació de rescabalament per a cobrir les despeses i possibles inconvenients derivats d’aquest acte.

Característiques
CARACTERÍSTIQUES
Són dones d’entre 18 i 35 anys, en bon estat de salut psicofísica i plena capacitat per a obrar. A Eugin, el 58% són solteres i el 71% tenen estudis de segon grau i superiors.

1ª Entrevista
1ª ENTREVISTA
En una entrevista personal prèvia al començament del procés, comprovem els antecedents mèdics, familiars i personals de la donant així com que el seu pes, talla i tensió arterial es trobin dins els estàndards de la normalitat.

Revisió Mèdica
Estudi Genètic
ESTUDI GENÈTIC
Realitzem un cariotip, així com un estudi molecular per a descartar mutacions com les relacionades amb la fibrosi quística.

Estudi Psicològic
ESTUDI PSICOLÒGIC
Mitjançant una entrevista personal profunda, guiada pel nostre equip d’especialistes, es descarta l’existència de trastorns psiquiàtrics, psicològics o hàbits inadequats.

Tractament
TRACTAMENT
De totes les dones que sol·liciten ser donants, només el 47% d’elles complirà els requisits necessaris per poder realitzar finalment el tractament..

La donant és monitoritzada en tot moment i rep un tractament totalment personalitzat, el principal objectiu del qual és el benestar de la donant, i que li permet fer vida totalment normal.

Donació
DONACIÓ
La donació en sí es realitza a la clínica, amb totes les garanties de seguretat i benestar per a la donant. Des d’aquest mateix moment, els òvuls passen al laboratori, on es preparen per a la seva utilització.

Darrera Actualització: abril, 2016
La teva primera visita, sense compromís